Zásady ochrany osobních údajů

 1. ÚVOD

My, společnost HYPOASISTENT s.r.o., IČ: 246 63 794, se sídlem Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164402 (dále jen „HYPOASISTENT“) si velmi vážíme Vaší důvěry.

V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s využívaním našich služeb, v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných společností HYPOASISTENT (www.hypoasistent.cz), jakož i v některých dalších případech zpracování osobních údajů.

Tyto zásady se týkají zpracování Vašich osobních údajů, jakožto našich klientů, zájemců o naše služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím Vašemu postavení vůči nám.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání.

 1. SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost HYPOASISTENT.Naše identifikační údaje jsou následující:

Obchodní firma: HYPOASISTENT s.r.o.

IČ: 246 63 794

Sídlo: Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1

Doručovací adresa: Sokolovská 81/55, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zápis v rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164402

Můžete se na nás kdykoliv obrátit dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti, na telefonním čísle +420 608 444 080 nebo emailem na adrese info@hypoasistent.cz.

 1. KONKRÉTNÍ PŘÍPADY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost HYPOASISTENT je společností zabývající se zprostředkováním úvěrových produktů (dále jen „úvěrové produkty“). Společnost HYPOASISTENT zprostředkovává úvěrové produkty prostřednictvím svých vázaných zástupců, kteří v rámci osobního kontaktu se zákazníkem poskytují jednotlivé služby směřující k uzavření smlouvy o úvěrovém produktu se spolupracující finanční institucí. Tyto úvěrové produkty jsou následně Vám, našim klientům, poskytovány finančními institucemi, se kterými společnost HYPOASISTENT spolupracuje na základě uzavřené smlouvy, a to zejména bankami, stavebními spořitelnami, nebankovními poskytovali úvěrů a dalšími finančními institucemi („finanční instituce“).

Rozsah našeho oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje závisí na tom, za jakým účelem dané osobní údaje zpracováváme a také na tom, v jaké pozici vůči nám vystupujete.

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s návštěvou našich webových stránek

V souvislosti s prohlížením našich webových stránek zpracováváme protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky, odkud k nám jdete, IP adresu (adresa Vašeho zařízení, pomocí kterého komunikujete s jiným zařízením v síti internet), datum a dobu přístupu, údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému a cookies.

Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá ve Vašem internetovém prohlížeči a na Váš pevný disk. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim webovým stránkám. Funkční cookies jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky, a proto naše stránka neumožňuje jejich vypnutí. Ve svém prohlížecí máte možnost ukládání všech cookies kdykoli vypnout. Zablokování těchto cookies ve Vašem prohlížeči ale způsobí, že naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby. Používání souborů cookies nám zejména umožňuje identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu, evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu, sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy. Při této činnosti používáme také nástroje třetích stran, a to služby Google analytics (https://www.google.com/analytics/) poskytovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Před předáním údajů této společnosti osobní údaje striktně anonymizujeme a této společnosti za účelem analýzy předáváme již jen zkrácené IP adresy, na jejichž základě není možná identifikace konkrétních osob.

Tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem zlepšování našich služeb pro Vás, vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu a předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti.

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti se zprostředkováním úvěrového produktu

Společnost HYPOASISTENT zprostředkovává úvěrové produkty prostřednictvím svých vázaných zástupců, kteří v rámci osobního kontaktu se zákazníkem poskytují jednotlivé služby směřující k uzavření smlouvy o úvěrovém produktu se spolupracující finanční institucí.

 • Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud se rozhodnete prostřednictvím společnosti HYPOASISTENT uzavřít (či získat možnost uzavřít) smlouvu o úvěrovém produktu, budeme o Vás zpracovávat následující osobní údaje za účelem zprostředkování Vámi vybraného úvěrového produktu:

 • identifikační údaje

(zejména jméno a příjmení, adresa trvalého či jiného pobytu, datum narození, rodné číslo, IČ);

 • kontaktní údaje

(zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací, fakturační či jiná adresa);

 • údaje nezbytné pro zprostředkování úvěrového produktu

(zejména údaje o Vašich příjmech a výdajích, o Vaší finanční situaci, o finanční situaci Vaší rodiny, o Vašem majetku, o Vašich přáních, potřebách a cílech, které si přejete splnit prostřednictvím zprostředkovaného úvěrového produktu a další údaje nezbytné pro zprostředkování uzavření smlouvy s příslušnou finanční institucí);

 • údaje o zdravotním stavu potřebné pro zprostředkování úvěrového produktu s pojištěním úvěru

(zejména údaje o prodělaných úrazech a závažných onemocněních, o chronických nebo hrozících onemocněních, o užívaných lécích, o ošetřujícím lékaři či o životním stylu);

 • údaje, jejichž shromažďování a zpracovávání nám ukládá zákon regulující naši podnikatelskou činnost

(zejména veškeré výše uvedené údaje, a dále zejména údaje jako občanství (státní příslušnost), místo narození, kopie Vašeho dokladu totožnosti, údaje o Vašem zaměstnání či o jiných zdrojích Vašich příjmů, výše Vašeho pravidelného měsíčního či jiného nepravidelného příjmu či údaje o politické exponovanosti týkající se Vás nebo Vašich osob blízkých);

 • údaje o zprostředkovaných produktech

(zejména údaje o službách, které jste využili, o vybraných úvěrových produktech a důvodech jejich výběru, o platbách, včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích či stížnostech, včetně údajů, které jste nám v souvislosti s reklamací či stížností poskytli);

 • údaje související s využitím našeho informačního telefonního čísla a e-mailu

(zejména zprávy, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy).

Zpracováním osobních údajů pro účely zprostředkování vybraného finančního produktu se rozumí zejména:

 • sběr osobních údajů prostřednictvím formulářů společnosti HYPOASISTENT a/nebo finančních institucí a jejich vyhodnocení za účelem doporučení úvěrových produktů odpovídajících Vašim potřebám, cílům a možnostem tak, abyste si mohli vybrat ten úvěrový produkt, který bude nejlépe odpovídat Vašim představám, to vše plně v souladu s naší povinností postupovat při zprostředkování úvěrových produktů s odbornou péčí;
 • předání Vašich osobních údajů osobám spolupracujícím s naší společností (našim vázaným zástupcům), kteří Vám osobně pomohou se zprostředkováním vybraného úvěrového produktu;
 • zpracování za účelem komunikace s Vámi ohledně zprostředkování a uzavírání smlouvy o vybraném úvěrovém produktu;
 • zpracování Vámi předaných osobních údajů při přípravě smlouvy, pokud jsme k uzavření takové smlouvy finanční institucí zmocněni, popř. při přípravě jiného dokumentu, například žádosti o úvěr;
 • předání Vašich osobních údajů finanční instituci poskytující vybraný úvěrový produkt a komunikace s touto institucí týkající se Vaší smlouvy a jejího plnění či provizí za zprostředkování této smlouvy;
 • zpracování za účelem provedení kontroly smlouvy nebo jiné smluvní dokumentace související s Vámi vybraným finančním produktem v rámci našich interních oddělení, jejichž úkolem je kontrola smlouvy nebo jiné smluvní dokumentace a plnění smluvních a zákonných požadavků;
 • zpracování Vámi předaných osobních údajů v průběhu trvání smlouvy uzavřené mezi Vámi a finanční institucí za účelem poskytování navazujících služeb, včetně například řešení pojistných událostí;
 • zpracování pro účely vyřízení reklamace, stížnosti či jiného podnětu, a to v rozsahu osobních údajů, které nám pro tyto účely předáte;
 • zpracování v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obracíte např. pomocí naší informační linky či e-mailu;
 • zpracování v rámci interních evidencí, reportů a statistik společnosti HYPOASISTENT.

Osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, a to pro účely zprostředkování Vámi vybraného finančního produktu.

Pro účely zprostředkování Vámi vybraného úvěrového produktu uchováváme a používáme Vaše osobní údaje po dobu 10 let od uzavření smlouvy o úvěrovém produktu.

 • Zpracování na základě oprávněného zájmu

Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje nezbytné pro zprostředkování úvěrového produktu, údaje o zdravotním stavu potřebné pro zprostředkování úvěrového produktu, údaje, jejichž shromažďování a zpracovávání nám ukládá zákon regulující naši podnikatelskou činnost, údaje o zprostředkovaných produktech a údaje související s využitím našeho informačního telefonního čísla a e-mailu budeme zpracovávat také za účelemochrany našich právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání běžné promlčecí doby (tří let) a jeden rok po jejím uplynutí, a to s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

V rámci našeho oprávněného zájmu pak zpracováváme Vaše osobní údaje také pro interní statistické účely.

 • Zpracování na základě zákona

Společnost HYPOASISTENT zpracovává dále Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje, jejichž shromažďování nám ukládají zákony regulující naši činnosti, a to bez Vašeho souhlasu. Tyto osobní údaje musíme zpracovávat, protože nám to ukládají zákonem stanovené povinnosti. Tyto povinnosti jsou nám uložené zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Zpracováním pro účely plnění našich zákonných povinností se rozumí zejména:

 • sběr osobních údajů prostřednictvím námi používaných formulářů a jejich vyhodnocení způsobem, který nám ukládá příslušná právní úprava;
 • pořízení kopie Vašeho dokladu totožnosti a její evidence;
 • provedení kontroly smlouvy nebo jiné smluvní dokumentace související s Vámi vybraným úvěrovým produktem;
 • zpracování pro účely následné namátkové kontroly plnění zákonných povinností našimi vázanými zástupci;
 • zpracování pro účely kontroly ze strany orgánu státní správy, včetně předání Vašich osobních údajů orgánu státní správy, který kontrolu provádí, zejména České národní bance či Finančnímu úřadu;
 • zpracování pro účely plnění povinnosti součinnosti s orgány státní správy.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu trvání naší zákonné povinnosti, kdy konkrétní lhůty stanovují výše uvedené právní předpisy. Tyto lhůty se liší v závislosti na tom, o jakou právní povinnost se jedná.

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním Hypotečních novin

Společnost HYPOASISTENT vydává magazín Hypoteční noviny, jehož obsahem jsou novinky a informace ze světa hypoték.

Pokud nám při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později udělíte svůj souhlas se zasíláním Hypotečních novin, můžeme Vaše kontaktní údaje použít pro zasílání těchto novin e-mailem.

Vaše osobní údaje budeme na základě souhlasu zpracovávat do té doby, než z Vaší strany dojde k jeho odvolání. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud nám to ukládá zákon nebo pokud je to potřeba k ochraně našich právních zájmů.

 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním Vašich podnětů a dotazů

Společnost HYPOASISTENT je otevřena Vašim podnětům, dotazům a požadavkům, a proto se na náš můžete kdykoliv obracet telefonicky, e-mailem, poštou nebo prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránkách www.hypoasistent.cz.

Pro zpracování Vašich požadavků a zodpovězení Vašich dotazů zpracováváme Vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje, to však pouze v nezbytném rozsahu. Konkrétní poskytnuté údaje jsou v každém případě různé a nelze je tedy jednoznačně předem specifikovat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je naše snaha o zlepšování našich služeb. Bez těchto osobních údajů bychom nebyli schopni na Váš dotaz nebo požadavek reagovat, a proto Váš souhlas se zpracováním v tomto případě nevyžadujeme.

Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby vyřízení Vašeho dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel.

 1. PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům v roli správce, a to finančním institucím za účelem uzavření a plnění smlouvy o úvěrovém produktu s Vámi. Seznam finančních institucí, se kterými spolupracujeme, naleznete na tomto odkazu: https://www.hypoasistent.cz/banky-a-sporitelny.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na základě smlouvy uzavřené s naší společností, dle pokynů společností HYPOASISTENT a pro účely, které jsou popsány výše. Takovými zpracovateli jsou zejména naši vázaní zástupci, tedy fyzické a právnické osoby, které s námi spolupracují při zprostředkování úvěrových produktů na základě uzavřené smlouvy a registrace u České národní banky. Plný seznam těchto osob naleznete v registru České národní banky na webových stránkách www.cnb.cz, a to konkrétně v sekci Dohled a regulace => Seznamy a evidence => Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů. Zpracovateli Vašich osobních údajů mohou být i další fyzické a právnické osoby, které s námi spolupracují v rámci naší podnikatelské činnosti, a to zejména dodavatelé IT, marketingových, právních, účetních a dalších služeb; poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory; provozovatelé marketingových nástrojů.

Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům předáváme vždy pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a výhradně za účelem poskytování našich služeb. Za konkrétního zpracovatele vybíráme pouze takové osoby, které nám poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Se všemi zpracovateli máme uzavřené smlouvy a žádný náš zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie nedochází.

Další případy předávání osobních údajů

Na vyžádání jsme povinni poskytnout Vaše osobní údaje také různým státním orgánům, orgánům veřejné moci a úřadům, a to z důvodu existence právní povinnosti na naší straně. Pro takové zpracování proto nepotřebujeme Váš souhlas.

Pokud nám k tomu dáte zvláštní souhlas, budeme oprávněni Vaše osobní údaje předávat i dalším subjektům, a to našim smluvním partnerům – developerským společnostem, pojišťovacím společnostem a realitním kancelářím.

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování.

 1. OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

Ve společnosti HYPOASISTENT přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 1. PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, k jakému účelu mohou být Vaše údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo obdržet od nás bezplatně na základě Vaší žádosti informace o tom, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání Vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.

Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů

Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, kontaktuje nás, a my je neprodleně opravíme.

Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů

Pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, automaticky Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a Vy nám souhlas odvoláte, Vaše osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, nebo b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen Vám nebo jiné osobě.

Právo odvolat souhlas se zpracováním

Pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat.

Právo vznést námitku proti zpracování

Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy.

Automatizovaní rozhodování, včetně profilování

Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad.

Právo podat stížnost

Vaše práva, stejně jako stížnosti, můžete uplatnit písemně či e-mailem u naší společnosti, jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše.
Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7.

 1. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost HYPOASISTENT nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. ÚČINNOST ZÁSAD

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici on-line na našich webových stránkách nebo na vyžádání v našem sídle a u našich vázaných zástupců.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme Vás informovat o všech podstatných změnách.